Neizvesnost / Uncertainty

Neizvesnost-UncertaintyNeizvesnos detaljt-Uncertainty detail

 2009 kombinovana tehnika na platnu, 160 x 180 cm                                                          2009 mixed media on canvas, 160 x 180 cm

neizvesnost i vrtoglavo bez dna