Vrtoglavo bez dna / Dizzying bottomless

vrtoglavo bez dnadetalj slike VRTOGLAVO BEZ DNA

 2012-2013 kombinovana tehnika na platnu, 160 x 180 cm                                                2012-2013 mixed media on canvas, 160 x 180 cm

vrtoglavo bez dna